S-Group

Xiang Wei向为
Chen Qingyuan陈清源
Yang Zhiyuan杨智渊
Lou Yun楼赟
You Weitao尤伟涛
Li Yan李彦
Chen Tong陈瞳
He Bowei何博伟
Wang Qifeng王奇峰
Zhao Qifan赵启帆
Zhou Yi周怡
Wu Wenqi吴文齐
Wang Shaowei王少巍
Zhang Xiongwei张雄伟
He Xin何鑫
Xia Suochen夏索辰
Zhou Yunzhan周赟湛

H-Group

Yi Linnan易林楠
Wang Lei王雷
Guo Yi郭熠
Li Hongwei李宏伟

Z-Group

Guo Zengrong郭增荣
Deng Haijin邓海金
Li Wanqi李万琦
Wang Kuan王宽
Wang Luyuan王露苑
Wu Nannan吴难难
Li Chunxiao李春晓
Liu Baobin刘宝彬
Xu Ying徐莹